Jogi nyilatkozat

Általános információk


A honlap használata előtt szíveskedjék figyelmesen ELOLVASNI és ÁTTANULMÁNYOZNI az alábbi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKET.

A honlap használata ezen feltételek elfogadásának minősül. Amennyiben nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, lépjen ki az oldalról.

Ezen a honlapon a Ferring Magyarország Kft-re (továbbiakban: „Ferring”) és Kapcsolt vállalkozásaira (a továbbiakban: a „Ferring Csoport”) vonatkozó anyagok találhatók, amelyek a Ferring alkalmazottai és ügyfelei, valamint az egészségügyi közösség tagjai és a nagyközönség számára is érdekes információkkal szolgálhatnak. Kapcsolt vállalkozások alatt a Ferring Magyarország fölött iránytást gyakorló, általa irányított vagy vele közös irányítás alatt álló bármely jogi személy értendő.

A honlapon közölt információkhoz való hozzáférésre és azok használatára az alábbi feltételek, valamint az alkalmazandó jogszabályok vonatkoznak. A honlaphoz való hozzáféréssel és annak böngészésével Ön korlátozás nélkül elfogadja ezeket a feltételeket, és tudomásul veszi, hogy azok az Ön és a Ferring között esetlegesen korábban létrejött bármely más megállapodást hatályon kívül helyezik.

A Ferring ezt a honlapot személyes felhasználás céljából hozta létre és működteti. A honlap és annak tartalma megfelel a magyar törvényeknek és szabályozásoknak. A honlap más országokból is elérhető, de kezelése és irányítása Magyarországon történik.


Orvosi információk


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlapon bemutatott termékinformációk mindössze rövid összefoglalást hivatottak nyújtani a látogatóknak a Ferring Csoport tevékenységével kapcsolatban. Amennyiben konkrét termékinformációra kíváncsi, minden esetben olvassa el, illetve tanulmányozza át az adott termék – termékkategóriától függően – betegtájékoztatóját/alkalmazási előírását vagy címkéjét. Orvosi jellegű kérdésekkel kapcsolatban kezelőorvosához forduljon tanácsért.

Bár a honlapon szerepelhetnek egészségügyi problémákkal és azok kezelésével kapcsolatos információk, bármely betegség fennállása esetén haladéktalanul keresse fel kezelőorvosát vagy egészségügyi szolgáltatóját. A Ferring nem állít fel személyre szabott orvosi diagnózist, és nem ad az egyes betegek kezelésével kapcsolatos, konkrét tanácsokat. Azt, hogy a honlapon bemutatott termék megfelelő-e az Ön számára, csak kezelőorvosa vagy más képzett egészségügyi szakember tudja megítélni.

A HONLAPON BEMUTATOTT BÁRMELY TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJE KI KEZELŐORVOSA VAGY MÁS KÉPZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER VÉLEMÉNYÉT!


Szerzői jog és az anyag felhasználásának korlátozása (nem kereskedelmi célú használat)


Ez a honlap szerzői jogi védelem alatt áll. A Ferring és/vagy leányvállalatai a honlapról kimásolt, kinyomtatott vagy letöltött bármely szöveges vagy grafikai anyag esetében kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú, otthoni felhasználásra ad engedélyt, azzal a feltétellel, hogy a felhasználó nem módosít és nem töröl semmilyen szerzői joggal, védjeggyel vagy egyéb tulajdonosi joggal kapcsolatos megjegyzést.


A felelősség korlátozása


A Ferring minden észszerűen elvárható erőfeszítést megtesz a honlapon közölt információk pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében, de nem vállal szavatosságot vagy garanciát azok pontosságára, teljességére, illetőleg aktualizálásuk gyakoriságára vonatkozóan. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapot saját felelősségére használhatja, és sem a Ferring, sem a honlap létrehozásában vagy rendelkezésre bocsátásában részt vevő felek nem vállalnak felelősséget semmilyen kárért, beleértve – korlátozás nélkül – a honlapon közölt információkhoz való hozzáférésből vagy azok használatából, illetve a honlapon megjelenő hibákból vagy hiányosságokból, nyomdahibákból, elavult információkból, technikai jellegű vagy árazással kapcsolatos pontatlanságokból vagy tipográfiai vagy egyéb hibákból eredő mindennemű különleges, közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy következményes kárt, illetve büntető kártérítést (abban az esetben sem, ha a Ferringet előzetesen tájékoztatták az ilyen károk felmerülésének lehetőségéről). Ezen felelősség-korlátozás az Ön számítógépes berendezéseit esetlegesen megfertőző vírusokkal kapcsolatos károkra is kiterjed.


Felelősség kizárása


A honlapon közölt információk és a kapcsolódó anyagok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Ferring a honlapot, valamint a honlapon található valamennyi információt és kapcsolódó anyagot „a megtekintés szerinti állapotban” bocsátja rendelkezésre. A Ferring semmilyen garanciát nem vállal a honlap, illetve a honlapon közölt információk és anyagok teljességére, pontosságára, „naprakészségére”, megfelelőségére, alkalmasságára, funkcionalitására, elérhetőségére vagy működésére vonatkozóan. A honlap használatával Ön vállalja annak kockázatát, hogy a honlapon található információk és anyagok esetlegesen hiányosak, pontatlanok vagy elavultak lehetnek, vagy nem felelnek meg az Ön igényeinek és elvárásainak. A Ferring kifejezetten kizár minden kifejezett és jogszabályon alapuló szavatosságot a honlap, valamint a honlapon közölt információk, grafikák és anyagok tekintetében, beleértve korlátozás nélkül a forgalomképességgel, adott célra való alkalmassággal, valamint a jogsértések kizárásával kapcsolatos szavatosságokat.


Más honlapokra mutató linkek


Ez a honlap más internetes oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat, illetőleg más internetes oldalakon található linkekről is elérhető. A Ferring nem ellenőrzi azon honlapok tartalmát, elérhetőségét, működését és teljesítményét, amelyek linkje elhelyezésre kerül ezen a honlapon, vagy amelyekről ez a honlap elérhető, és az ilyen honlapok tartalmáért, elérhetőségéért, működéséért és teljesítményéért semmilyen felelősséget nem vállal.


Védjegyek


A honlapon megjelenő, bármely Ferring termékre mutató, a környező szövegtől eltérő szimbólummal vagy betűtípussal jelölt kereskedelmi nevek és logók eltérő rendelkezés hiányában a Ferring B.V. védjegyének tekintendők. A honlapon megjelenő, harmadik felekhez tartozó terméknevek és kereskedelmi nevek az adott harmadik fél tulajdonát képezik, és a Ferring azokra semmilyen igényt nem formál.


Felhasználás tilalma


A jelen honlapon közölt semmilyen információ nem értelmezhető akként, mintha akár hallgatólagosan, akár egy korábbi nyilatkozathoz kötöttségre hivatkozással, akár bármely egyéb módon engedélyt adna vagy jogot biztosítana a Ferring bármely szabadalmának, szerzői jogának vagy védjegyének bármilyen formában vagy módon történő felhasználására. Felhívjuk rá szíves figyelmét, hogy a Ferring a törvény által megengedett maximális mértékben védi szellemi tulajdonjogait.


Információk közlése a Ferringgel


Bármely kéretlen információ (például kérdés, megjegyzés vagy javaslat) akár jelen honlapon keresztül, akár más kommunikációs eszköz útján a Ferringgel történő közlése NEM minősül bizalmas információközlésnek. A Ferring az ilyen információkkal kapcsolatban semmilyen kötelezettséget nem vállal az Ön irányában. Bármilyen információ Ferringnek történő megküldésével Ön tudomásul veszi, hogy a Ferring az így közölt információt saját belátása szerint és korlátozás nélkül jogosult sokszorosítani, felhasználni, nyilvánosságra hozni, bemutatni, kiállítani, továbbítani, előadni, terjeszteni és azokból származékos műveket létrehozni, valamint az előbbiekre másokat felhatalmazást adni. A Ferring továbbá az ilyen információkban foglalt ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat szabadon és bármely célra felhasználhatja, különböző termékek vagy egyéb tételek ilyen ötletek, koncepciók, know-how vagy technikák felhasználásával történi kifejlesztését, gyártását és forgalmazását is beleértve.


Egyéb rendelkezések


Jelen felhasználási feltételekre és azok értelmezésére Magyarország törvényei tekintendők irányadónak. Amennyiben jelen feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, semmisnek vagy bármely okból kikényszeríthetetlennek minősülne, az adott rendelkezés törlendő vagy a minimálisan szükséges mértékig korlátozandó, azonban ezen törlés vagy korlátozás nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és kikényszeríthetőségét. Jelen felhasználási feltételek a Ferring és Ön között a felhasználás tárgyában létrejött teljes megállapodást képezik, és Ön vállalja, hogy kártalanítja a Ferringet minden olyan követelés vagy kár vonatkozásában, amely abból eredően merül fel, hogy Ön nem tartja be a jelen feltételeket.

A Ferring honlapja mechanikai, távközlési, szoftver-, hardver- és hardverhibák, illetőleg a harmadik fél beszállítóknál felmerülő hibák, frissítések vagy karbantartási munkálatok miatt esetenként elérhetetlenné válhat. A Ferring nem tudja előrejelezni, hogy mikor fog előfordulni ilyen leállás, nincs ráhatása azok időtartamára, és nem vállal felelősséget az ilyen leállásokból eredő károkért.

A Ferring fenntartja a jelen honlapon található anyagok módosításának, illetve törlésének jogét. A Ferring a jelen felhasználási feltéteket bármikor felülvizsgálhatja, mely esetben a módosított feltételeket közzéteszi. Az ilyen módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért javasoljuk, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze az aktuálisan érvényes felhasználási feltételek tartalmát.

Köszönjük, hogy ellátogatott a Ferring honlapjára!