Adatkezelési Nyilatkozat

Köszönjük, hogy meglátogatta az endoszkoposatlasz.hu weboldalt. A Ferring Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Tomori utca 34.; nyilvántartási szám: 01-09-269589; a továbbiakban: „Ferring” vagy „Mi”) számára kiemelt fontosságú a személyes adatainak védelme, az adatok védelmének vonatkozásában betartjuk az alkalmazandó európai és hely nemzeti adatvédelmi előírásokat is.

A jelen Adatkezelési Nyilatkozat tájékoztatást nyújt a személyes adatai gyűjtéséről, tárolásáról és kezeléséről, valamint a személyes adatok védelmének módjairól oly módon, hogy az megfeleljen az alkalmazandó előírásoknak.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Hozzájárulását jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti kezelés jogszerűségét. Amennyiben vissza szeretné vonni hozzájárulását, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot emailen, a ferring@ferring.hu email címen, vagy az alábbi postai elérhetőségen keresztül:
Ferring Magyarország Kft.
1138 Budapest, Tomori utca 34.
Magyarország

A jelen Adatkezelési Nyilatkozat kizárólag erre a weboldalra vonatkozik, ezért ha egy másik, a Ferringhez kapcsolódó vagy a Ferring által ajánlott webhelyre látogat, kérjük, olvassa el az adott weboldal adatkezelési nyilatkozatát.

 • Mi a személyes adat
 • Ki az érintett
 • Hogyan használhatja fel a Ferring a személyes adatait
 • Sütik (cookie-k)
 • Személyes adatok megőrzési ideje
 • Az Ön jogai
 • Hogyan osztja meg illetve továbbítja a Ferring az Ön személyes adatait
 • Linkek más weboldalakra
 • Biztonsági információk
 • Gyermekvédelem
 • Módosítások
 • Elérhetőségek

Mi a személyes adat


Személyes adat minden információ, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik.

Amennyiben Ön egészségügyi szakember és regisztrálni kíván a weboldalunkra, abban az esetben személyes adat az Ön neve (vezetéknév és utónév), e-mail címe, jelszava, foglalkozása és egészségügyi szakemberi nyilvántartási száma.

Hozzájárulása esetén emailt küldünk a konzultációs időpontokról, amely érdekében az Ön nevét és e-mail címét kezeljük.

Ezen adatok az Ön azonosítására használhatóak.


Ki az érintett


Érintett az az azonított vagy azonosítható természetes személy, akiről személyes adatot kezelnek.

Kizárólag akkor gyűjtünk személyes adatokat Önről a webhelyen tett látogatása során, ha Ön egészségügyi szakember és önként megadja azokat nekünk, így ön érintetté válik. Nem köteles megosztani vagy megadni nekünk semmilyen személyes adatot. A weboldal személyes adatok megadása nélkül is használható. Ferring csak akkor gyűjt személyes adatot a látogatásával kapcsolatosan, ha és amennyiben Ön azokat önként megadja nekünk.

Amennyiben Ön nem egészségügyi szakember, nem gyűjtünk Önről semmilyen személyes adatot.

A „Mi a személyes adat” cím alatt meghatározott személyes adatokat akkor kezeljük, ha Ön egészségügyi szakember és meg szeretne osztani betegekkel kapcsolatos információkat más egészségügyi szakemberekkel, vagy ilyen jellegű információkat szeretne tőlük kapni (a továbbiakban: konzultáció), és fel szeretne tölteni bizonyos esetekkel kapcsolatos fényképeket, és ezért regisztrálni kíván a weboldalra.

Amennyiben már regisztrált, e-mail címének és jelszavának megadásával léphet be a weboldalra.

Amennyiben szeretné, hogy tájékoztassuk Önt a konzultáció időpontjáról, kérjük, jelezze ezt a regisztráció során, és mi email-ben elküldjük Önnek a konzultációk időpontjait.


Hogyan használhatja fel a Ferring a személyes adatait


A Ferring Magyarország Kft, mint adatkezelő a személyes adatait kizárólag akkor kezeli, ha erre megfelelő jogalap áll rendelkezésre, valamint, ha szükséges azon cél elérése érdekében, amelyre az adatokat gyűjtötte. A jelen weboldal vonatkozásában a személyes adatok kezelésének (nevezetesen a regisztráció, a weboldal funkcióihoz való hozzáférés és a konzultációs időpontokról szóló e-mailek küldésének) jogalapja az Ön hozzájárulása.

Személyes adatait a weboldal funkcióihoz való hozzáféréshez, nevezetesen képek feltöltéséhez és a betegekkel kapcsolatos egyéb egészségügyi szakemberekkel folytatott konzultációhoz, továbbá erre való igény esetén, a konzultáció időpontjainak email-ben való megküldéséhez használjuk fel.

A fentiek alapján az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul abban az esetben, amikor a tájékoztatás alapján az egészségügyi szakember, mint érintett egyértelmű és önkéntes hozzájárulása adását követően megadja a személyes adatait. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés a személyes adatok megadásával kezdődik.

A személyes adatok kezelésére akkor is sor kerülhet, ha az a hatályos jogszabályok rendelkezései miatt szükséges, úgy mint:

 • az Ön lakóhelye szerinti, vagy azon kívüli ország jogszabályainak való megfelelés érdekében,
 • jogi eljárásoknak való megfelelés vagy bírósági határozatban foglalt, személyes adat felfedésére való kötelezés teljesítése érdekében.

Személyes adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célokra használjuk fel, előzetes értesítés és/vagy a megfelelő hozzájárulás megszerzése nélkül más célra nem használjuk fel őket.


Sütik (cookie-k)


A weboldalunkon tett látogatása során a weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatokat a Google Analytics segítségével gyűjtjük össze. Ez a nyomkövető technológia sütik segítségével gyűjt összesített (névtelen) adatokat a weboldal használatáról és az ottani tevékenységekről, például arról, hány felhasználó látogatja meg a weboldalt és milyen gyakran.

A sütik segítségével személyes adatok nem érhetők el és nem gyűjthetők össze. Az ilyen típusú technológia alkalmazásának meg kell felelnie az alkalmazandó adatvédelmi előírásoknak és a hatályos elektronikus adatvédelmi rendeletnek.

A sütikkel kapcsolatos további információkért, kérjük, olvassa el a sütikre vonatkozó szabályzatunkat, ide kattintva.


A személyes adatok megőrzése


Megtesszük a megfelelő lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban felvázolt célok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg. A megőrzési idő legfeljebb 5 év. Ezen túlmenően kérésére vagy a hozzájárulás visszavonása esetén a lehető leghamarabb töröljük személyes adatait.

A személyes adatokat kizárólag akkor őrizzük meg hosszabb ideig, ha ezt jogszabály vagy a gyógyszeriparban alkalmazandó előírások megkövetelik vagy lehetővé teszik.


Az Ön jogai


Ha és amikor gyűjtünk, tartunk és kezelünk önre vonatkozó személyes adatot Ön, mint érintett, különleges jogokkal rendelkezik. Ezeket a jogokat az alkalmazandó európai és helyi nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően juttatjuk érvényre.

Az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáféréshez és a helyesbítéshez való jog: joga van másolatot kérni az Önnel kapcsolatosan birtokunkban lévő adatokról, valamint kérheti a birtokunkban lévő személyes adatok helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok.
 • Törléshez és a kezelés korlátozásához való jog: joga van bármikor kérni személyes adatainak törlését vagy a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ezen jog korlátozott és csak azon esetekben alkalmazható, ha ezen jog gyakorlását kizáró kivétel nem alkalmazandó.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog: joga van másolatot kérni a birtokunkban lévő személyes adatokról, valamint kérni ezen adatok másik adatkezelőhöz történő továbbítását. Ezen jog csak meghatározott körülmények fennállása esetén alkalmazható, így nem alkalmazható például, ha az adatkezelés közérdekű, vagy technikailag nem megvalósítható.
 • Kifogáshoz való jog: joga van kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben az adatokat közérdekből, illetve tudományos vagy statisztikai célokból kezeljük, akkor továbbra is emelhet kifogást, és a mi felelősségünk az adatkezelés jogszerűségének bizonyítása.
 • Joga van kapcsolatba lépni vagy panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Amennyiben az érintetti jogaival kapcsolatosan kérelmet szeretne benyújtani, kérjük az Érintett Kapcsolatfelvételi Űrlap használatával tegye meg. A kérelemre késedelem nélkül válaszolunk.


Hogyan osztja meg illetve továbbítja a Ferring az Ön személyes adatait


Személyes adatait továbbíthatjuk olyan helyekre, ahol a Ferring jelen van (ideértve a Ferring kapcsolt vállalkozásait, vállalkozóit, partnereit vagy ügynökeit), ha az adattovábbításhoz megfelelő jogalappal rendelkezik, mint például érvényes üzleti indok. Ilyen hely az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országok is lehetnek. A belső nemzetközi adattovábbításra vonatkozó megállapodások biztosítják azt, hogy az ilyen adattovábbításra az európai uniós és az alkalmazandó tagállami adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő garanciák megléte esetén kerüljön sor.

A Ferring bizonyos körülmények között megoszthatja személyes adatait harmadik felekkel, például szállítókkal, vállalkozókkal, partnerekkel vagy ügynökökkel, ha ez szükséges a bejelentett célok eléréséhez, vagy ha ezek a harmadik felek részt vesznek a Ferring által végzett adatkezelésben. A Ferring csak a következő körülmények között hozza harmadik fél tudomására személyes adatait:

 • Ön megadta a megfelelő hozzájárulást;
 • adott esetben az Ön, mint adatalany kérése eredményeként;
 • megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok harmadik fél tudomására hozatalához, és erről Ön megfelelő értesítést kapott;
 • amennyiben erre az alkalmazandó törvények alapján vagy bírósági határozat alapján kötelesek vagyunk; vagy;
 • ahol a Ferring úgy dönt, hogy elad, vásárol, egyesít vagy egyéb módon átszervezi üzleti struktúráját.
 • A Ferring soha nem adja el adatait harmadik fél számára.

Linkek más weboldalakra


A weboldal linkeket tartalmazhat társított vagy külső webhelyekre. A Ferring nem vállal felelősséget semmilyen más weboldal tartalmáért, minőségéért, adatkezelési tevékenységeiért vagy adatvédelmi gyakorlataiért. Amennyiben meglátogat egy másik webhelyet, kérjük, olvassa el az adott weboldal adatkezelési nyilatkozatát és adatvédelmi beállításait.


Biztonsági információk


A Ferring számos műszaki és szervezeti biztonsági intézkedést tesz annak érdekében, hogy megvédje személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, nyilvánosságra hozataltól, a véletlen megsemmisüléstől vagy az elvesztéstől. Például, amennyiben indokolt, elkötelezettek vagyunk a személyes adatok titkosítása, névtelenítése vagy álnevesítése mellett, emellett biztonságosan tároljuk a személyes adatokat egy kijelölt rendszeren. Belső szabályzataink és eljárásaink célja a személyes adatok védelmének kiemelése és előmozdítása.

Bár adatbiztonsági intézkedéseinket folyamatosan értékeljük és frissítjük, az interneten keresztül számítógépről vagy más eszközről továbbított adatok biztonsága nem garantálható, ezért arra bátorítjuk Önt, hogy tegyen lépéseket online védelme, valamint jelszavainak és mobil eszközeinek jogosulatlan használattól való megóvása érdekében, emellett telepítsen a számítógépére megfelelő tűzfalat, valamint vírusvédelmi és kémprogram-elhárító programokat.

Nem kimerítő felsorolás, amely esetben adatvédelmi incidens következhet be:

 • hacker támadás,
 • személyes adatokat tartalmazó email hibából történő elküldése.

Ha bármilyen biztonsági veszély gyanúja merül fel, vagy hiányosságokat észlel, elengedhetetlen, hogy ezeket az eseményeket haladéktalanul jelentse az Érintett Kapcsolatfelvételi Űrlap használatával.


Gyermekvédelem


A Ferring elkötelezett a gyermekek védelme mellett. Weboldalunkat 18 éven aluli személy nem használhatja.


Módosítások


A jelen Adatkezelési Nyilatkozat bármilyen változásáról ezen a platformon értesítjük. Javasoljuk, hogy a weboldal funkcióinak használata esetén olvassa újra Adatkezelési Nyilatkozatunkat az esetleges változások áttekintése és a folyamatos tájékozottság érdekében a magánélethez való jog tiszteletben tartása és a lehető legmagasabb szintű adatvédelem biztosítása melletti elkötelezettségünk kapcsán.


Elérhetőségek


Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Adatkezelési Nyilatkozat kapcsán, vagy tiltakozni kíván (opt-out), kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

 • az alábbi e-mail címen keresztül: ferring@ferring.hu
 • az alábbi postacímen:
  • Ferring Magyarország Kft.
  • 1138 Budapest, Tomori utca 34.
  • Magyarország

Kérjük, hogy az Érintett Kapcsolatfelvételi Űrlap használatával:

 • jelentse, amennyiben adatvédelmi incidens következik be, vagy személyes adatok megsértésének gyanúja merül fel,
 • gyakorolja az Önt megillető jogokat,
 • forduljon a Global Adatvédelmi Tisztviselőhöz általános kérésekkel kapcsolatosan.

Amennyiben nem kívánja az Érintett Kapcsolatfelvételi űrlapot használni, abban az esetben az alábbi postai elérhetőségen keresztül tud velünk kapcsolatba lépni:
Címzett: Adatvédelmi tisztviselő
Ferring International Center S.A.
Chemin De la Vergognausaz 50
1162 St Prex
Svájc

vagy az EU GDPR felelős elérhetőségén keresztül:
Címzett: Adatvédelmi tisztviselő
Ferring International PharmaScience Center (IPC)
Amager Strandvej 405
2770 Kastrup
Dánia

A jelen Adatkezelési Nyilatkozat utolsó módosításának napja: 2022. március 03.